כנס הרצליה בינתחומי
P. 1כ
תב
 עת
 ל
עני
יני
 הי
סט
ורי
ה, ת
ר
בות
, מ
ורש
ת
 וב
יטח
ון
 | ג
ליו
ן מ
ס‘
 55
 | ש
בט
 ת
שע
“ד
 | י
מה יחליף את נוא
ר 4
01
דוהר?2 
ה| ה
מח
יר 
20
 ש
“ח

חיל התותחנים נערך לבחירת תומ“ת חדש
"איש אש טוב" 

תא"ל בני מר בראיון פרישה מיוחד


תמיד כשירים 

יום הכשירות השנתי של חיל התותחנים

צניעות 

תא“ל )מיל‘( עודד טירה על חשיבות סגולת הצניעות במנהיג


הקשר לא ניתק 

וותיקי גדוד 647 במפגש מרגש

ינואר 2014 תמיד תותחן 3וגם /// פרויקט מיוחד לציון 40 שנה למלחמת יום הכיפורים
   1   2   3   4   5