front+back artillery may 2012
P. 1


ןת
גיליו משמרכת
ורי לב 
היסטעת
ת ל
ודע
קהיני
נ ניני
מפ ה
יס
טו
רי
ה, 
תר
ב
ות
, מ
ור
שת
 ו
בי
טח
ון
 
גל
יו
ן מ
ס
' 1
5 
| ס
יוו
ן ת
ש
ע
‘‘ב
הקרבות | מ
אי
 2
המיתולוגים 01
2 
| ה
ששמו את מח
יר
 0
התותחנים2 
ש'
30 שנה 'ח

על המפה


וגם: ילדי קיץ 82


כבר רס"נים


לשל“גהמסולעת | המיוערת | עין זחלתא | סולטאן יעקב | כינון ישיר

מאי 2012 תמיד תותחן 43
גדוד החביב | הנחיתה מן הים | כלי הלחימה ששימשו את החיל   1   2   3   4   5